අධිපතීන්ටත් බලය ඇත්තන්ටත් යටත් වෙන්ටද, කීකරුවෙන්ටද, සියලු යහපත් වැඩවලට සූදානම්ව සිටින්ට තීතස් 3.1

ඔබ දෙවිදුන්ව ගෞරයට පමුනුවන්න කර ඈත්තේ කුමක්ද? බොහෝ වේලාවට අප ඉරිදා පල්ලි ගිය විට අප ගෞරවයට පමුනුවවායෑයි සිතයි. මම බයිබලය කියවමින්, ප්‍රසන්සා කරන නිසා ගෞරයට පමුනුවන බව සිතන්නට පුලුවනි.   නමුත් ඔබ වේලාවට වෑඩට යද්දි, ඔබගේ උසස් නිළධාරින්ට ගෞරව කරද්දි  ඔබ දෙවිදුන්ට ගෞරවය ගෙන එන බව දන්නේද? ඔබගේ ක්‍රියාව වචනයට වඩා බලවත්ය.  ඔබගේ රෑකියාවේ ඔබ හරි දේ කරන විට එය දෙවිදුන්ට ප්‍රසන්සාවක්ය.  ඔබ හොද සබදකමක් පවත්වගෙන . පිළිවෙලට ක්‍රියා කරමින් , පිරිසිදුව වෙනස් ආකරයට සිටින විට ඔබගේ වෙනස බාවය දකින්නාවු අය දෙවිදුන්ට ගෞරය ගෙන එන්නේය. දේව දරුවන් ලෙස ඔබ ජිවිතයේ සෑම අංශයකම වෙනස් කමක් දෑක්විය යුතුය.  ඔබගේ චරිතය දෑක මින්සුන් ඔබ දෙවිදුන්ගේ දෙරුවෙකු ලෙස හදුනා ගත යුතුය.  ඔබ කරන්නාවු සෑම දෙයින්ම ඔබ දෙවිදුන්ට ගෞරවය ගෙන එන ලෙස ක්‍රියා කරන්න. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *