තවද ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ නිතරම අප ජයට පමුණුවන්නාවූ, සියලු තැන්වල අප ලවා උන්වහන්සේව දැනගැනීම නැමති සුවඳ පතුරුවන්නාවූ දෙවියන්වහන්සේට ස්තුතිවේවා.  2 කොරින්ති 2:14

ඔබ ඔබගේ මතකයේ කුමන දේවල් මතක තබා ගෙන සිටිද? ඔබ නෑවත නෑවතත් මතක් කරමින් සිටින්නේ කුමක්ද? පරන ගිවිසුමේ ඔවුන් මතකයන් තබා ගත්තේ ඒ වෙනුවෙන් කුලුණු සෑදිමෙන්ය. ඒ දෙවල් දෑකිමෙන් දෙවිදුන් ඔවුන්ට කලාවු යහපත් දේ මතක තබා ගත්තේය. 


අද දවසේ අපත් දේවිදුන් කල යහපත් දේ මතක තබා ගත යුතුය. නමුත් ඔබ මතකයට නෑගු විටම අපට සමහර වේලාවට අපගේ ජිවිතයේ අමිහිරි තෑන් පරාජයන් මතකයට නෑගිමට පුලුවනි. ඒවා තුල ජිවත් විමෙන් අපට ඉතිරි වන්නේ වේදනාවක් හා මහන්සියක් පමනි. එය ඔබගේ සතුට උදුරා ගන්නේය. නමුත් ඔබ ඔබ ජයක්ග්‍රාහි මතකයන් තබා ගන්නා විට ඔබ ඔබගේ ස්තිරතාවය හා සතුට ගොඩනගන්නේය. එය ප්‍රසන්සාව සදහා ඔබගේ ඈදහිල්ල වර්ධනය කරන්නේය. ඔබ පුරුද්දක් ලෙස මෙය කරන්න. මතක තබා ගන්න සෑම යහපත් දෙයක්ම ඔබට ලෑබෙන්නේ දෙවිදුන්ගෙන් බව. ඔබ එයට ප්‍රසන්සා කරන්න ආරම්භ වු විට නව මාවත් ඔබට විවෘත වන්නේය. කිසිවෙකුට වෑසිය නොහෑකි මාවත් ඔබට විවෘත වන්නේය.ප්‍රසන්සාවෙන් ඔබට ලෑබෙන ශක්තිය දෙවිදුන් ඔබගේ හදවතේ තෑවුවාවු දේ කරා ගමන් කිරිමට උපකාරි වන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *