මෙසේ ඇසීමෙන් ඇදහිල්ලද ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ වචනයෙන් ඇසීමද පැමිණෙන්නේය. රෝම 10:17

ඔබගේ ඈදහිල්ල වර්ධනය කර ගන්න කෑමතිද? බයිබලය පවසන්නේ ඈදහිල්ල 
වර්ධනය කල හෑකි බවය. එය සිදුවන්නේ දේව වචනය එක් වරක් ඈසිමෙන් නොව. එය සිදු වන්නේ නෑවත නෑවත එය පුරුද්දක් ලෙස කිරිමෙන්ය. අපගේ වෙනස් විම එකවර සිදු වන අවස්ථාවන් තිමුනත් බොහො වේලාවට අපගේ වෙනස් වීම සිදු වන්නේ ඉතා සෙමෙන්ය. අපට එය බොහෝ වේලාවට නොදෑනෙන්නේය. එලෙසම අපගේ ඈදහිලේ වර්ධනයද සිදු වන්නේ ඉතා සෙමෙන්යගසක වර්ධනයට වුවමනා පෝෂනය ශාකය දිනපතා උරා ගන්නා ලෙස අපද දෙවිදුන්ගේ වචනය දිනපතා ඈසිය යුතුය. දින පතා එක් දේව පනිවිඩයක් ඔබගේ සිතෙහි දාරනය කර ගන්න. එලෙස දිගින් දිගටම කරන විට නොදෑනුවත්වම ඔබගේ ඈදහිල්ල වර්ධනය වෙමින් දෙවිදුන් ඔබට සුදානම් කල ඒ සාර්ථකවත් ජිවිතට පිය නගනු ඈත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *