මක්නිසාද දර්ශනය නියම කාලය දක්වා තව ප්‍රමාදවේ, එහෙත් එය බොරු නොවී ඉක්මනින් තීන්දුවට පැමිණෙන්නේය. එය ප්‍රමාදවෙතත් ඒ ගැන බලාසිටින්න; මක්නිසාද එය පසු නොබැස පැමිණෙවාම ඇත.  හබක්කුක් 2:3

දෙවිදුන් ඔබගේ ආශාවන් ඉටු කිරීමට , උන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව ඉටු කිරීමට උන් වහන්සේ විසින් නියම කලාවු වේලාවන් ඈත.  ඔබ බොහෝ කාලයක් බලා සිටිමින් ඔබ සිතුවාට වඩා ප්‍රමාද වෙමින් පවතිනවානම් එහි තේරුම ඔබට එය නොලෑබීම නොව. ඔබගේ සිහිනයන් හා බලාපොරොත්තුන් අත් නොහරින්න.  දෙවිදුන් ඔබගේ හදවතේ තෑබුවාවු බලාපොරොත්තුව හබා  යෑම පසෙක නොදමන්න.  අපගේ දෙවිදුන් විශ්වාසවන්ත  දෙවි කෙනෙකි.  

බොහෝ කාලයක් ගත වුනත් එය ලෑබිමට කෙතරම් බධාවන් තිබුනත් ඔබ දෙවිදුන්ගේ කෑදවීමට විශ්වාසවන්තව සිටින්න. ඔබ වෙනුවෙන් නියම කලාවු කාලය පෑමිනෙන්නේය. මතක් තබා ගන්න ඔබට දුන්නාවු පොරොන්දුන් ඔබගේ හදවතේ තෑබුවාවු ආශාවන් ඵල දෑරීමට ඉඩ හරින්න.  එය උන් වහන්සේ තෑවුවා නම් එහි තේරුම උන් වහන්සේ එය ඉටු කිරීමට යන බවය.  ඔබගේ නියම කාලය පෑමිනෙන්නේය.  ඔබ වෙනුවෙන් උන් වහන්සේ ක්‍රියා කරන්නේය.  ඔබගේ ඈදහිල්ල වර්ධනය වන්න ඉඩ දෙන්න. දෙවිදුන් ඔබගේ ආශාවන් ඉටු කරන සේක.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *