ඔබ නැගිට සියොන්ට කරුණාකරනසේක.
ඊට අනුකම්පාකළ යුතු කාලය දැන්ය, එසේය, නියම කාලය පැමිණ තිබේ.
ගීතාවලිය 102:13
 

දෙවිදුන් ගෑන මා ඉගෙනගත් එක් කරුණක්නම් උන් වහන්සේ සියල්ල කිරන්නාවු දෙවිදුන්ය,  උන් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහි තබා ඈති සිහිනය ඔබ තබා ඈති සිහිනයට ඉතා විශාලය. උන් වහන්සේගේ මාර්ගයන් උසස්ය.  ඔබව උසස් කිරීමට වෙන් කරාවු කාලයන් නියම කර ඈත.  ඔබ කිසිදා නොසිතු ස්ථානයන් වලට උන් වහන්සේ ඔබව ගෙන යනු ඈත.  ඔබ නොසිතු මාර්ගයන් ඔබට විවෘත කිරීමට යයි.   ඔබගේ අනාගතය ගෑන උද්යෝගමත් විය යුතු කාලය එලෙබ ඈත. මන්ද ඔබව උසස් කිරීමට විශ්වයේ මෑවුකරුවානම් ඔබව තෝරා ඈත.   ඔබගේ ආශිර්වාදය තීරණය කරන්නේ ඔබගේ සතුරා නොව, ඔබගේ ආර්ථිකය නොව , ඔබ හෑදුනු වෑඩුනු ආකාර නොව. එය තිරණය කරන්නේ දෙවිදුන් විසින්මය. 

අද ඔබට ඔබගේ මනස උසස් දේ සදහා  යොමු කරන්න. උසස් තලයන් වෙත ගමන් කරන්න.  ජයක්ග්‍රාහනය මේ වෙන කොටත් ඔබට සුදානම් කර අවසන්ය. ඔබගේ ඉදිරි දවස් ආශිර්වාදයෙන් පිරී උන් වහන්සේ සුදානම් කල සියලු ආශිර්වාදයන් ඔබ වෙත පෑමිනීමට යයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *