ත්සාහවන්තකමේදී මැළි නොවෙන්න; ආත්මයෙන් ජ්වලිතවෙන්න; ස්වාමීන්වහන්සේට සේවයකරන්න;  රෝම 12.11

කණගාටුවෙන් යුතුවද පෑවසිය යුතු කාරණාවනම් අද දවසේ බොහෝ දෙනෙකු තබාගේ ජිවිතයට ඈති ආශාව අතහෑර දමා උද්යෝගයෙන් ජිවත් වීම අමතක කර දමා ඈත.  ජිවිතයේ එක් කාලයක  ඔවුන් ඉතා අශාවෙන් අවදිව බලාපොරොත්තුවෙන් පුර්ණව කාලය ගත  කාලයක් තිබුනත්. ජිවිතයේ අත්විදිමට සිදු වු අහිමි වීම් හා කල කිරිම් හේතුවෙන්. ඔවුන්ට ඒ බලාපොරොත්තුන් අත් හෑර දමා ඒ සිහිනයන් කෙරෙහි ආශාව අත් හෑර දමා ඈත. ඔවුන් ආත්මික ගින්න නිවා දමා ඈත. 

නමුත් අද දවසේ දෑන ගන්න  ඔබ උද්යෝගයෙන් ජ්වත් වනවා දෑකිම උන් වහන්සේගේ කෑමෑත්තයි.  ඔබව කෑදවා ඈත්තේ අනෙකන් ජ්විත්වන ආකාරයට ජිවත් වීමට නොව. 

ඔබ නමස්කාර කරන්නේ සියලු බල ඈති දෙවි කෙනෙකුටය.  ඔබව හෑදවා ඈත්තේ උන් වහන්සේගේ ස්වරුපය හා ගතිගුණ වල ප්‍රතිරුපය පෙන්විම සදහාය. සත්‍ය නම් අපගේ ජිවිතයේ බොහෝ කාලයක් ඒකාකාරිය. ඒකාකාරිත්වය මග හෑරිම සදහා අප ක්‍රියා කල යුතුය.  අපගේ ජ්විතයේ , රෑකියාවේ, සම්බන්ධකම් හා දෙවිදුන් සමග උද්යෝගයෙන් සිටිමට අප වෙහෙස විය යුතුය.  අප දින පතා අලුත් විය යුතුය.  පාවුල් තුමා පවසන පරිදි ආත්මික ගින්නෙහි පංගුකාරයන් විය යුතුය.  ඒ ගින්න නිවෙන්නට ඉඩ නොදිය යුතුය.  දෙවිදුන් ඔබට දුන් සිහිනයන් කෙරෙහි උද්යෝගයෙන් ඔබට දුන් පොරොන්දුව කෙරෙහි උද්යෝගයෙන් සිටින්න. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *