නුමුත් ස්වාමීන්වහන්සේ ගැන බලා සිටින්නෝ තමුන්ගේ සවිය අලුත්කරගන්නෝය; ඔව්හු රාජාලීන් මෙන් පියාඹා නගින්නෝය; ඔව්හු දුවන්නෝය, එහෙත් වෙහෙස නොවෙති; ඔව්හු ඇවිදින්නෝය, එහෙත් ක්ලාන්ත නොවෙති.  යෙසායා 40 :31

අප නමදින්නේ වර්ධනයේ දෙවිදුන්ටය, ඔබ නිර්න්තරයෙන් ඔබ උසස් වනවා දෑකිම උන් වහන්සේගේ කෑමෑත්තයි. උන් වහන්සේගේ මහිමය හා බලය ගෑන දෑන ඔබ දෑන ගෑනිම උන් වහන්සේගේ කෑමෑත්තයි. ඔබ තුලින් උන් වහන්සේගේ බලය විදහා පෑම උන් වහන්සේගේ බලාපොරොත්තුවයි. ඔබ තුලින් තවත් කෙනෙකු ආශිර්වාදයක් ලබනවා දෑකිමට උන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද ක්‍රන සේක. සියලු අංශයන් ගෙන් ඔබ වර්ධනය වනවා දෑකිම උන් වහන්සේගේ කෑමෑත්තයි. 


ඔබගේ මිලග තලය කුමක්ද? සමහර විට උසස් වීමක් විය හෑක. පවුලේ යතාතත්වය විය හෑක. ඔබගේ රෝගයට සුවය විය හෑක. නෑතහොත් ඔබගේ හදවතේ ආශාව විය හෑක. නමුත් මතක තබා ගන්න දෙවිදුන් ඔබ කෙරෙහි හොදම දේ දන්නේය. උන් වහන්සේට සියල්ලෙන් ඔබට පුර්ණව ලබා දීම උන් වහන්සේගේ කෑමෑත්තයි. උන් වහන්සේගේ මහිමය ඔබ වෙත විදහා පෑම උන් වහන්සේගේ කෑමෑත්තයි. ඒ දේ ඉටු කිරීමට උන් වහන්සේට ඔබගේ කෑමත්ත වුවමනායි, ඔබගේ සම්පුර්ණය යටත් වීම උන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වන්නේය එලෙස කරන විට උන් වහන්සේ ඔබව උසස් වීමට සලස්වා . ඒ තලයන් වලින් ඔබට ගමන් කිරීමට ඔබට ශක්තිය ලබා දෙන සේක.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *