ඔබේ ඇස් ඉස්සරහම බලත්වා, ඔබේ ඇසිපියද ඔබ ඉදිරියෙහි කෙළින්ම බලත්වා. හිතෝපදේශ 4: 25

ඔබ අද කුමක් දෙස බලා සිටින්නේද?  මා කියන්නේ පියවි ඈසින් නොව ආත්මික ඈසින් බලා සිටින්නේ කුමක් දෙසද? ඔබගේ මනසේ හා හදවතේ මුලීක දේ කුමක්ද? ඔබගේ අතීතයේ දේද? නෑතහොත් ඔබගේ ප්‍රශන හා පීඩාවන්ද? පියවි ලෝකයේ ඔබ ගමන් කරන්නේ ඔබගේ ඈසට පෙනෙන මාවතේය. එලෙසම ඔබගේ ආත්මික ඈස ගමන් කරන්නේ ඔබගේ සිතේහි මුලිකම දේ සමගය. නමුත් මෙම පදයට අනුව අප ගමන් කල යුක්තේ ඉදිරිය දෙස බලාගෙනය.නමුත් ඔබ සෑම මොහොතේම ප්‍රශ්න දෙස පමනක් බලා යනවා නම්. අතීතයේ මතක සමගම සිටිනවා නම් ඔබ සිටින ස්ථානයේම ඔබ සිටිමට යයි.   නමුත් ඔබව ඒ දෙවල් සමග සමාදානව ඉදිරිය දෙස බලා යන්වානම් ඔබට නව ආරම්භය කරා යා හෑකිය. ඔබ අතීතයේ සිටිම දෙවිදුන්ගේ කෑමෑත්ත නොව. උන් වහන්සේට උවමනා වන්නේ උන් වහන්සේගේ කරුණාව කරන කොට ගෙන ඔබ  වර්ධනය විමය.  උන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව අල්ලාගෙන ඉදිරියට යාමය.  අපගේ දෙවිදුන් ඉතා නිර්මාණශීලිය.වඩා යපහත් අනාගතයක් උන් වහන්සේ නිර්මාණය කර අවසන්ය .  ඔබ ඉදිරියම දෙස බලා  ගමන් කරන විට ඒ පොරොදුවේ හා ආශිර්වාදයේ පල ඔබට ලබා ගත හෑකිය. ඔබට ජයක්ග්‍රාහි ලෙස ජිවත් විය හෑකිය. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *