යේසුස්වහන්සේ ඒ අසා: භය නොවන්න. ඇදහිල්ලෙන්ම සිටින්න, එවිට ඈට සුවවන්නේයයි උත්තරදුන්සේක.  ශු. ලූක් 8:50

දේව වචනයේ දෙවිදුන් වෙතට මිනිසකු පෑමින මාගේ දියණිය දෑඩි රෝගි තත්වයක සිටින බවත් මරණාසන්නව සිටින බවත් පෑවසීය. යේසුස් වහන්සේ ඔහුගේ නිවසට යන අතර වාරයේදි බාධාවන් ඈතිව ඒ දියණිය මිය ගියේය. නමුත් පුදුම වන්නට වූ කාරනයනම් යේසුස් වහන්සේ පෑවසුවේ. ඔබ විශ්වාසයෙන් සිටින්න යන්න පමනක්ය. 

ඔබගේ ජිවිතයේ අද දවසේ ඔබ හරි දෙය කරත් ඔබ දෙවිදුන් පෑවසු දෙය කරත් යම් කිසි හේතුවක් නිසා ඔබට ඒ කාරනාවන් ඉෂ්ථ නොවි ප්‍රමාදයන් වලට ඔබ මුහුන දෙනවාද? එවෑනි අවස්ථාවන් වලදි ඔබ මනසින් හා ශාරීරිකව වෑටි රෝගී වීටට පවා ඉඩ ඈත නමුත්. 

සතුටට කාරනාවනම් ඒ සදහා අපට කල යුතු කාරණාව ඉතා කුඩා දෙයක්ය. එනම් විශ්වාස කිරීම පමනක්ය. ඔබගේ බලා පොරොත්තුන් බිද වෑටිලද? ඔබගේ ආශාවන් බිදි ගෝස්ද? දෙවිදුන් ඔබ ලග නෑතෑයි ඔබට හෑගෙනවාද? දෙවිදුන් ඔබට අද කාරණාවක් මතක් කර දෙන්නේය. ඔබ එය තවමත් විශ්වාස රනවාද? ඔබ එසේ කරනවානම් දෙවිදුන් ඒ ඈදහිල්ල දෙස බලා ඔබගේ ලාපොරොත්තුන්
ඉෂ්ථ කරන සේක.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *