නුමුත් තෘෂ්ණා පූර්ණකරන පිණිස මාංසයට ඉඩනොදී, ස්වාමීවූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ පැළඳගන්න.රෝම 13 :14

ඔබගේ ජිවීතයේ නවතා දෑමීමට උවමනා කරන්නාවු දෙයක් තිබේද? සමහර විට
හෑසිරීමක්, ඈබ්බෑහිවීමක්, නෑතහොත් දෙවිදුන්ට අප්‍රසන්න දෙයක් තීබේද? ආදම් සහ ඒව දෙවිදුන්ට අකීකරු වු නිසා දෙවිදුන් පලමුව ඔවුන්ව ආවර්ණය කලේය. එලෙසම ඔබද ආවරණය විය යුතුය. අප ආවරණය විය යුත්තේ කුමකින්ද? අප ආවරණය විය යුක්තේ යේසුස් වහන්සේගෙන්ය , එලෙස ආවර්ණය වූ පසු ඔබට පාපයට විරුද්ධව සිටිය හෑකිය. ඔබ යේසුස් වහන්සේගෙන් ආවරණය විය හෑක්කේ කෙසේද? ඔබ යේසුස් වහන්සේගේ ලේ විශ්වාස කල මොහොතේදිම ඔබව පවිත්‍ර ඔබව නෑවත යාතාතත්වයට පත් වනු ඈත. ඉන් පසුව අප දින පතා උන් වහන්සේගේ ආවරණය ලබා ගත යුතුය. එලෙස කරන විට ඔබගේ මනස දෙවියන් වහන්සේගේ වචන වලින් ආවරණය කල යුතුය. ඔබගේ කන් දෙවිදුන්ගෙ වචනයෙන් ආවරණය
කල යුතුය. ඔබගෙ ඈස් දෙවිදුන්ට අකමෑති දෙයින් ඉවත්ව උන් වහන්සේට ප්‍රසන්න දේ වලට හෑරවිය යුතුය. එලෙස කරන විට ඔබ නොදෑනුවත්වම ඔබගේ ජයක්ග්‍රාහි මාවතේ ගමන් කරමින් දෙවිදුන් ඔබට සුදානම් කල ඒ සම්පුර්ණත්වයේ ජීවිතයට ලගා වනු ඈත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *