සියොන්හි වැලපෙන්නන් පළඳවමින්, අළු වෙනුවට මාලාවකුත් වැලපීම වෙනුවට ප්‍රීතිය නැමති තෛලයත් ක්ලාන්ත සිතක් වෙනුවට ප්‍රශංසාව නැමති වස්ත්‍රයත් ඔවුන්ට දෙන්ටද උන්වහන්සේ මා එවූසේක.  යෙසායා 61:03

අප සියලු දෙනාම වෙහෙසට පත්ව ඈත.  නමුත් අපගේ දෙවිදුන් තව දුරටත් අප එම ස්ථානයේ සිටිනවාට අකමෑතිය.   උන් වහන්සේට අපගේ වේදනාවන්ට සුවය දීමට කෑමෑත්තෙන් සිටින්නේය. අපගේ ඒ වේදනාවන්ට අලංකාරත්වය එකතු කිරිමට කෑමෑත්තෙන් සිටින්නේය.   නමුත් අප බොහෝ වේලාවට එම සුවය කරා ලගා නොහෑකි වන්නේ අප අපගේ අතිතයේ වේදනාවන් අත් හෑරිමට ඈති අකමෑත්ත නිසාය. ඔබට වේදනාව හා සතුට එකවට තබා ගත නොහෑක . සතුට පෑමිනිමට නම් ඔබගේ අතිතය අමතක කල යුතුය. 

අද දවසේ ඔබගේ අතිතය  දෙවිදුන්ට බාර දිමට හෑකිද? ඒ වේදනාව අත් හෑරිමට කෑමතිද? ඒ වේදනාවේ පුද්ගලයින්ට සමාව දිමට කෑමතිද? තව දුරටත් ඒ අළුවල නොසිටින්න. අතිතය අවසන්ය නමුත් ඔබගේ අනාගතය තවමත් බලා සිටින්නේය. දෙවිදුන් ඔබට ඒ වේදනාවන්ට අලංකාරත්වය එකතු කිරිමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින්නේය. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *