බලව, මම අමුතු දෙයක් කරන්නෙමි; දැන් ඒක අටගන්නවා ඇත; ඔබ සැම ඒක නොදන්නහුද? මම කාන්තාරයෙහි පවා මාර්ගයක්ද වනයෙහි ගංගාද සාදන්නෙමි.   යෙසායා 43 :19

ඔබ දෙවිදුන් කරන අලුත් දෙය දකිනවාද? සමහර වේලාවන් වලට දෙවිදුන් කරන
අලුත් දෙය අප ගමන් කරන් කුණාටු හේතුවෙන් අපට නොපෙනෙන්නට පුළුවනි.
නමුත් ඔබ කොතෑනක සිටියත්. ඔබට ඒ දේ නොපෙනුනත් දෙවිදුන් ඔබ වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරන බව විශ්වාස කරන්න. ඔබගේ සිහිනයේ බීජය වෑලලි ගොසින්ද? ඔබ වටා අන්ධකාරය වට වි තනිවී සිටිනවාද? දෙවිදුන් නව දෙයක් කිරීමට යන බව විශ්වාස කරන්න. උන් වහන්සේගේ විශ්වාසවන්ත බාවය කෙරෙහි විශ්වාසය තබන්න. උන් වහන්සේගේ කෑමෑත්ත ඔබට යහපත් අනාගතයක් ලබා දීමයි. ඔබගේ අතිතයේ සිදුවීම් අමතක කර දමන්න. උන් වහන්සේ කරන්නාවු නව දේ ඔබට පෙන්වන්න කියා උන් වහන්සේගෙන් යදින්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *