මක්නිසාද අපි වනාහි යහපත් ක්‍රියා කරන පිණිස ක්‍රිස්තුස් යේසුස්වහන්සේ තුළ මවනු ලැබ දෙවියන්වහන්සේගේ කර්මාන්තයව සිටිමුව. ඒ යහපත් ක්‍රියාවල අප හැසිරෙන පිණිස දෙවියන්වහන්සේ ඒවා කලින් සූදානම්කළසේක. එපීස 2:10

දෙවිදුන් ලෝකයෙහි අත්තිවාරම් දෑමිමට ප්‍රථමව ඔබ යා යුතු මාවත් සකස් කර අවසන්ය.දෙවිදුන් ඔබගේ සෑලෑස්ම සෑකසිමේදි ඔබ යා යුතු මාර්ගයන්, මුණ ගෑසේන්නාවු පුද්ගලයන්, ඔබට සරිලන වතාවරණයන් හා අවස්ථාවන් උන් වහන්සේ සෑලසුම් කර අවසන්ය.  ඒවා ඔබට ලෑබෙන ආකාරයන් හා කාලසීමාවල් උන් වහන්සේ සුදානම් කර අවසන්ය.  ඔබට උවමනා කරන සියල්ල උන් වහන්සේ සුදාන්ම කර අවසන්ය.  ඔබ ඈදහිල්ලෙන්  හා සෑම දෙයින්ම දෙවිදුන්ට ප්‍රසන්න ලෙස ජිවත් වන විට ඔබට පෙර සිටම සුදානම් කර ඈති  ඒ අවස්ථාවන් ඔබ වෙත නිදහස් කරනු ඈත.   ඔබ සෑම දිනම පුදුම දේ අත් විදිමට යන්නේය. 

ඔබ මේ ක්‍රමය තේරුම් ගත් විට, ඔබ සෑම දිනම අවස්ථාවන් වෙනුවෙන් උද්යෝගිමත්ව  සෑම දිනම ගමන් කරනු ඈත. ඔබට පියවරින් පියවර අවස්ථාවන් උදා වනු ඈත. ඔබ සෑම දිනම බලාපොරොත්තුවෙන් අවදිවනවා ඈත. ඔබගේ ජිවිතයේ ආශිර්වාදමත් කාලසිමාවන් නියමව ඈත.  ඔබට දෑන් නිදහස් වන්නාවු ආශිර්වාදයන් වෙනුවෙන් ස්තුති කරන්න.  දෙවිදුන් සුදානම් කරාවු ආශිර්වාදයන් වෙත පිය නගන්න. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *