ප්‍රීතිවෙන්නන් සමඟ ප්‍රීතිවෙන්න;  රෝම 12:15

ඔබගේ පවුලේ කෙනෙකුගේ ජයක්ග්‍රාහානය, උසස් විම බලාපොරොත්තු නොවුනාවු ආශිර්වාදයන් ගෑන දෑනගත් විට ඔබ එයට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කෙසේද? අප සමහර වේලාවට දෙවිදුන්ට දෝෂාරොපනය කරමින් ඔබ මට දෙන්නේ නෑද්ද , නෑත්හොත් ඒ ජයග්‍රාහානය ඔවුන් තුල වෑඩි කාලයක් නොතිබේයෑයි ඔබට සිතෙන්වාද. නමුත් ඔබ දන්නවාද? දෙවිදුන්ගේ නියමයන් වලට අනුව ඔබ ඔවුන්ගේ ජයක්ග්‍රාහානය සමරන ආකරයටම ඔබට ආශිර්වාදය පෑමිනේ. ඔබ සතුටින් හෝ අසතුටි ඒ සමරන සෑමරිම ඔබ අනාගතයට බිජයක් ලෙස වපුරයි. එම නිසා බයිබලය අපට කියා දෙන්නේ සතුටු වන්නන් උදෙසා සතුටු වන්න. දෙවිදුන් ඔබ සියල්ල පරිනතව ආශිර්වාද ලත් කෙනෙකු ලෙස සිටිනවා දෑකිම උන් වහන්සේගේ කෑමෑත්තයි. උන් වහන්සේගේ අණ පනත් ඔබගේ යහපත සදහාය. 

ඉරිසියාව ඔබගේ ජිවිතයේ ඈතුලාන්තයට පෑමිනෙන්න ඉඩ නොදෙන්න එය ඈතුලු වු විට ඔබ ඔබගේ ආශිර්වාදය හීන කර ගන්නේය.
අද දවසේ පටන් තවත් කෙනෙකුගේ සතුට සමග ඔබත් ප්‍රිතිවන්න හුරු වන්න.
ඔවුන්ගේ සතුටට සුභ පතන්න. ඒ බිජය ඔබගේ අනාගතය සදහා වපුර්න්න . 

ඔබ ඒ වපුරන බිජය දකින දෙවියන් වහන්සේ ඒ බීජය වර්ධනය කර ඔබව වෙත එවීමට නියම කරන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *